Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις


Πνευματικά δικαιώματα
Ο σεβασμός των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης και διάδοσης του λόγου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση συνιστά βασική αρχή που διαπνέει τη λειτουργία της διαδικτυακής ιστοσελίδας Newsgear.gr, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της απρόσκοπτης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης ειδησεογραφικών γεγονότων και λοιπών ελεύθερα προσβάσιμων ενημερωτικών στοιχείων. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν συγκαταλέγονται στο Newsgear.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Σήματα
Απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση των λογοτύπων, επωνυμιών και εμπορικών σημάτων του δικτυακού τόπου Newsgear.gr οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας του Newsgear.gr και των παρεχομένων σε αυτό υπηρεσιών ανήκουν αποκλειστικά κατά κυριότητα στους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)
Το Newsgear.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία αναφέρεται ή/και παραπέμπει μέσω «διαδικτυακών συνδέσμων» (links), διαφημιστικών συμβόλων (banners) ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή/και χρήση των ανωτέρω περιγραφόμενων, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί άμεσα και απευθείας στους αντίστοιχούς διαδικτυακούς τόπους και διαδικτυακές σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών τους. Η λειτουργία του Newsgear.gr είναι τέτοια ώστε να αναδεικνύονται σαφώς οι «πηγές» κάθε αναφοράς ή παραπομπής σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και ρητώς απαγορεύεται στους επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας η αντικατάσταση αυτών με το λογότυπο ή την επωνυμία του Newsgear.gr σε περίπτωση περαιτέρω αναπαραγωγής της είδησης.
Το Newsgear.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Newsgear.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Αποκλεισμός ευθύνης για προτροπές / συμβουλές
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Newsgear.gr αποτελούν πληροφοριακή μετάδοση για τον επισκέπτη / χρήστη του Newsgear.gr και δε δύνανται να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου
Το Newsgear.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου των στοιχείων ή πληροφοριών που αναρτώνται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, και ως εκ τούτου, δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου αυτών. Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Newsgear.gr μπορεί τυχόν να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Newsgear.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παράληψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που καθίσταται διαθέσιμο στους επισκέπτες/χρήστες μέσω στις υπηρεσίες του Newsgear.gr. Οι επισκέπτες/χρήστες του Newsgear.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν το ρίσκο έκθεσης σε εξωτερικό περιεχόμενο και τη σχετική ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας των παρεχομένων πληροφοριών. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του Newsgear.gr δεν ευθύνονται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Newsgear.gr καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εκάστοτε ισχύον ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει τη χρήση του Newsgear.gr από τον επισκέπτη / χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Προσωπικά δεδομένα
Η ιστοσελίδα Newsgear.gr δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του, εκτός και αν οι ίδιοι τα παρέχουν αυτά εθελοντικά.
Όλες οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας είναι εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση των χρηστών.
Το Newsgear.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει στη βάση δεδομένων του για στατιστικούς λόγους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Οι στατιστικές μετρήσεις μπορεί να σχετίζονται με μέτρηση επισκεψιμότητας μερικού τμήματος ή όλων των τμημάτων συνολικά.
Το Newsgear.gr ενημερώνει συνεργαζόμενες εταιρίες μόνο για τα συγκεντρωτικά στατιστικά των ερευνών του και όχι με τα στοιχεία που έχουν αποθηκεύσει οι χρήστες του.
Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή το ίδιο το site αποφασίσει τον αποκλεισμό του λόγω παράβασης των όρων χρήσης και λειτουργίας ενός λογαριασμού, τότε όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται και από τη βάση δεδομένων του Newsgear.gr.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του Newsgear.gr, αποθηκεύονται στο site πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της. Το Newsgear.gr έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους όρους χρήσης ανα πάσα στιγμή, οι οποίοι θα αναφέρονται σε σταθερό και εμφανές σημείο στο κάτω μέρος (footer) της ιστοσελίδας.

Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών
1. Το Newsgear.gr είναι online πλατφόρμα συγκέντρωσης, ανάλυσης και αναδιανομής πληροφοριών και περιεχομένου του ελληνικού διαδικτύου. Συνδρομητής ονομάζεται κάθε πρόσωπο ή εταιρία που κατοχυρώνει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα με σκοπό την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
2. Οι χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες του Newsgear.gr είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του λογαριασμού τους και οφείλουν να προστατεύουν το ψευδώνυμο (username) και τον κωδικό τους (password) από τρίτους. Το Newsgear.gr διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει τις υπηρεσίες του ή της ώρες διαθεσιμότητάς τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
3. Το Newsgear.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι συνδρομητές/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα τμήματά του. Το Newsgear.gr έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισάγει οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς και να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητάς του. Σε αυτή την περίπτωση, το Newsgear.gr θα αναρτήσει σε εμφανές σημείο τους νέους όρους πριν την εφαρμογή κάποιας αλλαγής.
4. Το Newsgear.gr δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες στην τηλεφωνική σύνδεση ή τον εξοπλισμό οποιασδήποτε συσκευής συνδέεται με την ιστοσελίδα. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ορθή χρήση αυτών υπόκειται στον ίδιο το χρήστη/συνδρομητή και μόνο.
5. Οι χρήστες του Newsgear.gr δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν ή να εκπέμπουν μέσα από την τρέχουσα ιστοσελίδα υλικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, είτε είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Επίσης απαγορεύεται να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή να συνιστά εγκληματική παράβαση.
6. Απαγορεύεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.
7. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επαναεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση υλικού που παρέχει το Newsgear.gr χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του. Οι επισκέπτες/χρήστες του Newsgear.gr δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε υλικό «κατεβάζουν» (download).
8. Το Newsgear.gr δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης εκμεταλλευτεί εμπορικά περιεχόμενο που ανήκει σε εταιρία συνεργαζόμενη με αυτό. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο χρήστης που εκμεταλλεύεται το υλικό.
9. Το Newsgear.gr και οι ιδιοκτήτες του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του Newsgear.gr και των υπηρεσιών του από το χρήστη. Το Newsgear.gr και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες, καθώς και οι εταιρίες εκμετάλλευσής του είναι μόνο παροχείς περιεχομένου.
10. Το Newsgear.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το Newsgear.gr και οι διαχειριστές του έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν, να αρνηθούν να δημοσιεύσουν ή να διαγράψουν μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο Newsgear.gr.
11. Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το Newsgear.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα.
12. Ο χρήστης του Newsgear.gr συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο Newsgear.gr, σε συνεργαζόμενες εταιρίες ή στους ιδιοκτήτες του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις.
13. Το Newsgear.gr ή ο χρήστης μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Το Newsgear.gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του χρήστη με το site σε περίπτωση που εντοπίσει παραβίαση των παραπάνω κανονισμών ή ακόμη και θελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.
14. Το Newsgear.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά χρηστών του και δε φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη σε περίπτωση που αυτοί δε συμμορφωθούν με τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία του κράτους. Παρόλα αυτά, δεσμεύεται να παρέχει στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί, σχέση έχουσα με τα στοιχεία του παραβατικού χρήστη.
15. Αυτή η συμφωνία και κάθε όρος του Newsgear.gr, ο οποίος καθιερώθηκε από το site στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του Newsgear.gr.
16. Με την εγγραφή του, ο χρήστης αποδέχεται ρητά όλους τους όρους του παρόντος και των συμπληρωματικών προς αυτό κειμένων και προχωρεί στη χρήση του Newsgear.gr σύμφωνα με αυτούς.
17. Το Newsgear.gr έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ή να αποκλείσει ένα λογαριασμό χρήστη αν θεωρεί ότι παραβαίνει την πολιτική χρήσης του site ή αν εντοπίσει κατά τη δραστηριότητά του στο site τακτικές που δυσχεραίνουν το έργο των εργαζόμενων και των ιδιοκτητών (πχ. spamming).
18. Το Newsgear.gr μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε θεωρεί ότι παραβαίνει τους όρους λειτουργίας του site χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση.
19. O χρήστης μέσω της εγγραφής του στις υπηρεσίες του Newsgear δύναται να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα με την χρήση της πλατφόρμας Newsgear. Τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται στη σελίδα του εξαρτώνται από το συνδρομητικό πακέτο που θα επιλέξει ο χρήστης. Κατα τη διάρκεια της συνδρομής του ο χρήστης ειναι καθόλα υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του, το περιεχόμενο της και για τις επικοινωνίες με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.
H ιστοσελίδα που δύναται να δημιουργήσει ο χρήστης κατόπιν εγγραφής στο Newsgear.gr, διαθέτει τους δικούς της όρους χρήσης για τους επισκέπτες της, ο χρήστης δηλώνει οτι συμφωνεί με τους όρους χρήσης αυτούς και οτι θα τους τηρεί απαρέγκλιτα.

Συνδρομές
1. Ευθύνη και Αρμοδιότητες
O χρήστης μέσω εγγραφής δύναται να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα. Τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται στη σελίδα του εξαρτώνται από το συνδρομητικό πακέτο που θα επιλέξει ο χρήστης. Κατα τη διάρκεια της συνδρομής του ο χρήστης ειναι καθόλα υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του, το περιεχόμενο της και για τις επικοινωνίες με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.
2. Αλλαγή Συνδρομητικού Πακέτου / Υποβάθμιση
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει συνδρομητικό πακέτο. Αν δεν ανανεώσει το συνδρομητικό του πακέτο, η ιστοσελίδα που θα δημιουργήσει θα απενεργοποιηθεί
3. Επιστροφή Χρημάτων
Δεν προσφέρονται επιστροφές χρημάτων ή άλλων χρεώσεων που συνδέονται με τη χρήση των Υπηρεσιών του Newsgear.gr. Εφόσον ένας λογαριασμός χρήστη είναι ενεργός, οι συνδεδεμένες χρεώσεις συνεχίζουν να υφίστανται έως το τέλος του τιμολογιακού κύκλου, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που ο χρήστης αιτηθεί υποβάθμισης συνδρομητικού πακέτου.
4. Διαγραφή
Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οριστικά τη σελίδα του στο Newsgear.gr. Για να αιτηθεί της διαγραφής της σελίδας του, πρέπει να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@newsgear.gr.
Η διαγραφή της σελίδας συνεπάγεται και την οριστική διαγραφή του συνόλου του περιεχομένου της. Αν ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της σελίδας του αργότερα, παρακαλείται να τις αποθηκεύσει εκ των προτέρων, καθώς κατόπιν της διαγραφής δεν είναι εφικτή η ανάκτησή τους.

Δοκιμαστική Λειτουργία
Το Newsgear.gr στη διάρκεια της δοκιμαστικής αρχικής λειτουργίας του, παρέχει το πακέτο ADVANCED ΔΩΡΕΑΝ με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια χρήσης. Κατα τη διάρκεια της συνδρομής του ο χρήστης ειναι καθόλα υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του, το περιεχόμενο της και για τις επικοινωνίες με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Οι διαχειριστές του Newsgear.gr ανα πάσα στιγμή μπορούν να μετατρέψουν σε επι πληρωμή το πακέτο ADVANCED, αλλάζοντας την τιμολογιακή πολιτική.

Επικοινωνία
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με όρους χρησης της υπηρεσίας Newsgear.gr , μπορείτε να μας στείλετε email στο info@newsgear.gr